Anib ti Nakem

Gupgop dagiti ir-iruken ti nakem, ir-iriken ti rikna --an-anib dagiti agal-alintok ken agkatangkatang a parmata

Saturday, October 09, 2004

Pannimid (ken ni Asseng)

adda no kua degges ti sirmata
nga al-alintok dagiti nakem, a dita
matagikua, umay latta no kua
dagiti ayek-ek, no agpannimidka
iti pataguab dagiti libnos a di matagikua.

adda no kua dagiti dimo mauray
a kubuar, dagiti malmalday
a pus-ong, agkulaisegda a naynay
iti sapsapinan nga ur-ay ti sennaay.
dagiti di mariput nga upal ken upay ken liday.

adda no kua ibolsam nga isem
a kayaw ti panemnemem
a kidday nga umel-el ken umem-em
ngem allilawennaka ti sutil a saem
dagiti lagip nga umagibas dita nakem.

agpagus latta nga agkaradap
ti agdegges a pannimid a nagalgalip
ti sumarsungkar a sigsiglotam a lagip
ray-aw a di manawnaw ken magatadan a palludip.