Anib ti Nakem

Gupgop dagiti ir-iruken ti nakem, ir-iriken ti rikna --an-anib dagiti agal-alintok ken agkatangkatang a parmata

Thursday, August 04, 2005

alang-ang ti ang-ang

tiempo ita ti sidduker ken alang-ang
daytoy walang nga aso iti langalang
piman, di makalasin iti al-alia
a tirtirisen ti nalidem a rupa
iti tallupulo a pirak ni judas
kasungani ti pito ribu a lais.

tiempo ita ti luksaw a mabuniagan
dagiti gita nga awanan ti nagan
nanggamsaw iti inosente a rikna
nagan a pinilkapilkatan ti dudua
agsagni ti saem dagiti pagarup
naduros a kaunggan a di maragup.

tiempo ita ti nakidem a mulengleng
wenno tinulawan ti mata ti maag
dagiti tarigagay di naidaya
kiniddayan ti umsi ti parpardaya
nakakirkirang man dagiti un-unnoy
a katkatawaan ti kapuy ken lupoy.

tiempo ita ti panagpapasanaang
ti madukal nga am-amangaw ti ang-ang
panagilista ti rituer ti kabusor
ti nagan nga inang-angaw ti dikkumer
guddaken ti apas ken panagipapan
agnunog latta ti mulit iti nagan.junio 22, 2005
narebisar, hulio 4, 2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home