Anib ti Nakem

Gupgop dagiti ir-iruken ti nakem, ir-iriken ti rikna --an-anib dagiti agal-alintok ken agkatangkatang a parmata

Friday, May 06, 2005

Panagawid 2005

nakadagdagsen man dagiti karton
kas kadagiti daan a karton a binaklayko
idi simmangpetak iti marikina heights idi 1996,
karton met laeng ti bagkatko ita nga agsubliak.
ammok a segseggaannakon dagiti tambak
kadagiti kataltalonan ken waig ken bantay ti san lorenzo.
ngem malasinda pay ngata dagiti dapanko
a tiniltil dagiti pudot ken rugit ken angdod
dagiti kalsada ti siudad, wenno linemmes
dagiti gura ken lunod dagiti layus
ken bagyo ken tudo a naurnong
kadagiti alinggaget ti estero wenno karayan.
ammok nga agur-uray itan ti sirok ti mangga--
a pagpaldagak no kasta a kapigsa ti amian
a mangpunas kadagiti dagaang dagiti lagip.
sumsumga itan dagiti adu a saludsod dagiti bautek
pataguab ken ridaw ken tawa ken saltek
ngem mabatiakto a mangkutkutim kadagiti kablaaw
dagiti kigaw a dayyeng ken ul-ulila a linnaaw
kadagiti nalaylay nga untok ken sabong ti tabako
wenno kadagiti saan a naadas a bawang
agur-uray dagiti palabsek a kuaresma ken kiring
a lallallayen ti kuddot ti alimbasag ti sardam.

Sabado/11:56 am
Mayo 7, 2005
daffodil computer center
malibay, pasay city