Anib ti Nakem

Gupgop dagiti ir-iruken ti nakem, ir-iriken ti rikna --an-anib dagiti agal-alintok ken agkatangkatang a parmata

Tuesday, November 28, 2006

imee danica

Sapsapulenka iti inaldaw
Uray iti sirok ti naslag a bulan
Uray iti tengngat agmatuon
Kabus ken lenned ti bulan
Bayakabak wenno kaarbis ti malem.
Adda no kua saludsod:
Addaka kadi kadagiti rangaw ti bullalayaw
Wenno kadagiti rangaw dagiti bayawas
Wenno kadagiti ellek ni manongmo nga Anib.
Iwagsak no kua ni manongmo dagiti dudukot
Wenno dagiti kuriro dagiti layus
Ken dagiti umay pay a tikag.
Ammok—agur-uray dagiti bangkag
Dagiti tambak ken kinelleng
A pagriakan dagiti tukak
Ngem agdaydayengdeng dagiti sardam
Ken parbangon ti San Lorenzo
Kas kadagiti di mauma a saltek
Agpadpadaan latta kenka
Ngem nangina unayen ti gatas
Ken uray ti bayad dagiti arapaap
Ladingitek ngem narikut ti agpasungad
Iti adayo pay laeng nga isasangbay
Dagiti sangalemto a daniw ti biag.

2 Comments:

At 3:09 PM, Blogger ariel said...

Naimbag a gasat, adu a gasat, ken kaaduan a gasat ti agkatok iti ridawyo, daniel ken imelda ken anib--ken adda kadi nayonnan?

 
At 3:10 PM, Blogger ariel said...

beautiful poem--ni danica ti baro nga anghelyo?

 

Post a Comment

<< Home