Anib ti Nakem

Gupgop dagiti ir-iruken ti nakem, ir-iriken ti rikna --an-anib dagiti agal-alintok ken agkatangkatang a parmata

Tuesday, November 28, 2006

ISUSUKNAL

Adda murmuray a riingen
Ti sanengseng ti danum
Ti makaturturog a rikna.
Lukagenna dagiti agsusugel
Nga urat ti napipikel
A dapanko a nagbasakbasak
Iti siudad a nagalikumkomak iti angdod
Ken angset dagiti natikagan a namnama
Dagiti agkalkallautang nga ima
Dagiti aglablabunan a tigab ti kinaawan.
Karaykayenda ti penultimo a kinaumel ti rikna
Dagiti naiwalang a sidunget ti basura
Uray ti kinapiman dagiti maitanggaya
A dakulap-- allilawen latta, wen,
Dagiti umsi ti di mangigigir a nakem
A manglabaslabas latta kadagiti anil-il
Ti di makaturog a kalsada ti biag.
Iwagsakko ti kunak dagiti sidunget ti siudad
Ngem sumurotda iti panagsublik iti away
Di magatadan dagiti saludsod nga iburay
Dagiti awanan nagan ken dayaw a rupa
Ti di latta mabaduan a bayanggudaw a saludsod
Dagiti di mapedped a nagan ti bisin ken ud-od.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home