Anib ti Nakem

Gupgop dagiti ir-iruken ti nakem, ir-iriken ti rikna --an-anib dagiti agal-alintok ken agkatangkatang a parmata

Tuesday, November 28, 2006

umel dagiti balikas

Diak no kua maisapar ti agbirok
Kadagiti sugsog nga atap dagiti balikas
A napaksuyan kalpasan ti timmaaw
Nga utoy dagiti naukrit a nakem.
Addan nagan dagiti saem ken anem-em
Kas kadagiti atap a rugso ti sardam
Didan kayat a garien dagiti limmukay
Nga irteng dagiti immatab a rikna.
Sukitsukitem man dagiti tarumamis
Addan nakem dagiti sugat a nagudas
Napasag kadagiti kadaratan ti pangngarig
Diak kayat itan a lagipen dagiti rusod
No umay dagiti ulbod a buteng
Saan laeng a napasag kadagiti aluyo
Saan laeng a nanasanas kadagiti allon
Ketdi, agsublisublida latta a maidaknir
Dagiti allawig a mangsunson latta iti gita
Dagiti atap ken umel itan a balikas
Nga agsagni latta kadagiti nakem
Iti man tarumamis dagiti bambanti
Ken napasag itan a takneng ken tamed.
Saan itan a makagargari ti isem
Saan itan nga isem ti makagargari.
Diak no kua maisapar ti agbirok
Kadagiti sugsog nga atap dagiti balikas
A napaksuyan kalpasan ti timmaaw
Nga utoy dagiti naukrit a tarumpingay.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home