Anib ti Nakem

Gupgop dagiti ir-iruken ti nakem, ir-iriken ti rikna --an-anib dagiti agal-alintok ken agkatangkatang a parmata

Tuesday, November 28, 2006

imee danica

Sapsapulenka iti inaldaw
Uray iti sirok ti naslag a bulan
Uray iti tengngat agmatuon
Kabus ken lenned ti bulan
Bayakabak wenno kaarbis ti malem.
Adda no kua saludsod:
Addaka kadi kadagiti rangaw ti bullalayaw
Wenno kadagiti rangaw dagiti bayawas
Wenno kadagiti ellek ni manongmo nga Anib.
Iwagsak no kua ni manongmo dagiti dudukot
Wenno dagiti kuriro dagiti layus
Ken dagiti umay pay a tikag.
Ammok—agur-uray dagiti bangkag
Dagiti tambak ken kinelleng
A pagriakan dagiti tukak
Ngem agdaydayengdeng dagiti sardam
Ken parbangon ti San Lorenzo
Kas kadagiti di mauma a saltek
Agpadpadaan latta kenka
Ngem nangina unayen ti gatas
Ken uray ti bayad dagiti arapaap
Ladingitek ngem narikut ti agpasungad
Iti adayo pay laeng nga isasangbay
Dagiti sangalemto a daniw ti biag.

umel dagiti balikas

Diak no kua maisapar ti agbirok
Kadagiti sugsog nga atap dagiti balikas
A napaksuyan kalpasan ti timmaaw
Nga utoy dagiti naukrit a nakem.
Addan nagan dagiti saem ken anem-em
Kas kadagiti atap a rugso ti sardam
Didan kayat a garien dagiti limmukay
Nga irteng dagiti immatab a rikna.
Sukitsukitem man dagiti tarumamis
Addan nakem dagiti sugat a nagudas
Napasag kadagiti kadaratan ti pangngarig
Diak kayat itan a lagipen dagiti rusod
No umay dagiti ulbod a buteng
Saan laeng a napasag kadagiti aluyo
Saan laeng a nanasanas kadagiti allon
Ketdi, agsublisublida latta a maidaknir
Dagiti allawig a mangsunson latta iti gita
Dagiti atap ken umel itan a balikas
Nga agsagni latta kadagiti nakem
Iti man tarumamis dagiti bambanti
Ken napasag itan a takneng ken tamed.
Saan itan a makagargari ti isem
Saan itan nga isem ti makagargari.
Diak no kua maisapar ti agbirok
Kadagiti sugsog nga atap dagiti balikas
A napaksuyan kalpasan ti timmaaw
Nga utoy dagiti naukrit a tarumpingay.

ISUSUKNAL

Adda murmuray a riingen
Ti sanengseng ti danum
Ti makaturturog a rikna.
Lukagenna dagiti agsusugel
Nga urat ti napipikel
A dapanko a nagbasakbasak
Iti siudad a nagalikumkomak iti angdod
Ken angset dagiti natikagan a namnama
Dagiti agkalkallautang nga ima
Dagiti aglablabunan a tigab ti kinaawan.
Karaykayenda ti penultimo a kinaumel ti rikna
Dagiti naiwalang a sidunget ti basura
Uray ti kinapiman dagiti maitanggaya
A dakulap-- allilawen latta, wen,
Dagiti umsi ti di mangigigir a nakem
A manglabaslabas latta kadagiti anil-il
Ti di makaturog a kalsada ti biag.
Iwagsakko ti kunak dagiti sidunget ti siudad
Ngem sumurotda iti panagsublik iti away
Di magatadan dagiti saludsod nga iburay
Dagiti awanan nagan ken dayaw a rupa
Ti di latta mabaduan a bayanggudaw a saludsod
Dagiti di mapedped a nagan ti bisin ken ud-od.